SAK 1:       KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
1.1             Godkjenning av innkalling
1.2             Godkjenning av sakliste
1.3             Valg av ordstyrer
1.4             Valg av skriver

 

SAK 2:       ÅRSMELDINGER 2019
2.1             Årsmelding fra hovedstyret
2.2             Årsmeldinger fra gruppene
2.2.1          Cheerleading
2.2.2          Fotball
2.2.3          Friidrett
2.2.4          Idrettsskolen
2.2.5          Ski/Trim
2.2.6          Sykkel
2.2.7          Volleyball

 

SAK 3        REGNSKAP 2019
3.1             Regnskap fra hovedstyret
3.2             Regnskap fra gruppene
3.2.1          Cheerleading
3.2.2          Fotball
3.2.3          Friidrett
3.2.4          Idrettsskolen
3.2.5          Ski/Trim
3.2.6          Sykkel
3.2.7          Volleyball

 

SAK 4:    KONTINGENT 2020
Fremlegg til vedtak: Kontingent for 2020 til hoved laget blir kr. 100. Gruppene bestemmer selv   sine egne treningsavgifter utover ordinær medlemskontingent.

 

SAK 5:    BUDSJETT 2020
Fremlegg til vedtak: Årsmøtet i ØIL godkjenner det fremlagte budsjettet for hovedstyret.
Gruppene tar selv vedtak om eget budsjett.

 

SAK 6:    ENDRING AV VEDTEKTENE FOR SYKLUS AV LEDER OG NESTLEDER I HOVEDSTYRET.
Fremlegg til vedtak: Årsmøtet i ØIL endrer syklusen for leder og nestleder i hovedstyret til  følgende: Leder velges i 2020 for 1 år, fra 2021 velges for en periode på 2 år. Nestleder velges for en periode på 2 år fra og med 2020.

 

SAK 7:    VALG 2020

7.1       Arbeidsutvalg – 5 medlemmer (+ leder i gruppene) + 2 varamedlemmer, fremlegg fra valgnemnd.

7.2       Revisorer – 2 personer, fremlegg fra valgnemnd.

7.3       Valgnemnd
            Årsmøtet velger 3 medlemmer for kommende år.

7.4       Gruppestyrer: Godkjenning av valg i de syv gruppestyrene.

 

SAK 8:       ARBEIDSPLANER 2020

8.1             Arbeidsplan hovedstyret

8.2             Arbeidsplaner for hver av gruppene

8.3             Organisasjonsplan ØIL

 

SAK 9:       GODTGJØRELSE LEDERE

9.1             Fastsetting av godtgjørelse til ledere i ØIL – hoved lag og grupper.

 

SAK 10:     INNKOMNE SAKER

10.1           Innkomne saker fra grupper – medlemmer.

 

SAK 11:     ORIENTERINGSSAKER

11.1           Nytt idrettsanlegg. Status pr. mai 2020

11.2           Andre orienteringer.

 

Saksliste er satt opp etter Ørskog IL sine lover og styret sine vedtak.

Sjøholt, 5. mai 2020

Aslak Krokfoss
leder Ørskog IL